Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bílsko u Hořic
ObecBílsko u Hořic

Historie

Ves Bílsko u Hořic se poprvé připomíná v r. 1386, kdy zde sídlil Zdislav z Bílska. v r. 1404 se připomínají Jindřich, Přibík a Petr Černín používající přídomku z Bílska. Tvrz se zde však nepřipomíná ve 14. ani 15. století. Od počátku 16. století náleželo Bílsko k Holovousům. V r. 1574 si synové Karla Karlíka z Neřetic, majitele Holovous, rozdělili otcovcký majetek, přičemž Bílsko jako samostatný statek připadlo Adamovi Karlíkovi. Ten dal postavit tvrz, která se poprvé připomíná v r. 1594, když sirotci po Adamovi Karlíkovi prodávali Bílsko i Holovousy Albertovi Vladislavovi Smiřickému ze Smiřic.
Nový majitel připojil Bílsko k svému hořickému panství. I když tvrz nebyla již v té době centrem samostatného statku, byla i nadále udržována. Připomíná se ještě v r. 1621, kdy bylo hořické panství Smiřickým konfiskováno. Po roce 1621 tvrz v souvislosti s událostmi 30tileté války chátrala a v pozdějších pramenech se již nepřipomíná. Později, když tvrz opět zpustla, založen zde panský dvůr, který byl v roce 1783 rozdělen. U dvora byl též pivovar a pěstoval se zde chmel. Chmelnice založena roku 1811.


naves


Opis z Ottova slovníku naučného, r. 1880:

Bílsko ves západně od Hořic v úrodné planině při potůčku Chlumském, u erární silnice Hořicko-Jičínské, místní katastr. obec s 29 domy a 139 obyvateli Čechy, rolníky, farou a školou patří k Chodovicům, poštou do Hořic. Severní větší část osady při silnici zove Velké Bílsko, jižní, menší 1 km od předešlé vzdálená Malé Bílsko. Měkké vody potůčku Chlumského užívá se zde v lázních vanových při silnici postavených.

V důsledku středověkých válek byla obec vylidněna a osídlena Němci z pohraničí, proto v místě a okolí německá příjmení (Dont, Langr, Pour, Riedl, Sál aj.)


Památky:

trojice

sv. Trojice 1855, obnoven 1906

kriz

pískovcový kříž z r. 1861, obnoven 1906 a 1935


Přehled nálezů a vykopávek:

 • 1906 – Na poli při orání nalezen zlatý dukát belgický z r. 1609
 • 1916 – Kustod Fr. Strnad vykopává 3 kulturní jámy na poli čís. kat. 280/6 patřící panu Kozlovi z Chodovic. Střepy jsou bez ozdob neb s ozdobou volutovou a pupíky. Vyskytuje se též ozdoba krokvicovitá. Nalezeny také mlýnské kameny, celé i kusy, drtidlo, něco málo pazourků.
 • 1917 – Kustod Fr. Strnad zjistil na poli čis. 366 katastru chlumského majetek p. Flégla z Hořic, četné kulturní jámy, nálezy jako v r. 1916, avšak značně mladší. Téhož roku odevzdává muzeu své neolitické nálezy tamtéž studující V. Salač z Hořic.

Na katastru obce, severně od státní silnice, objevena neolitická osada. Nalezeno mnoho volutových střepů, kamenných nástrojů jako amfibolových seker, pazourků atd. Objeveny kulturní jámy. Jednalo se asi o rozsáhlejší neolitickou obec, která měla pokračování směrem na Chodovice.


Slavní rodáci:

Ing. Fr. Kňourek – bývalý vysoký báňský úředník, napsal vědecká pojednání z tohoto oboru.

Značné popularitě se těšil Josef Pour, rodák z Libonic (1852 – 1900), který byl v l. 1891 – 1899 starostou hořického okresu a zemským poslancem. Jeho jméno nesla Hospodářsko-čtenářská beseda „Pour“, založená roce 1905 (v roce 1921 zaniká)


Výpis z kroniky:

V roce 1922 ves naše malá se 38 čísly rozdělená ještě na dvě osady, ležíc v dosti příznivém podnebí, sama vlastního majetku mimo cest žádného nemá, ke katastru jejímu náleží 199 ha 38 a 28 m2 pozemností, z nichž většina orné půdy, méně luk i nějaké pastviny, sestává ze samých ze zdiva (z kamene a cihel) postavených obytných stavení skorem veškerých budov hospodářských mimo ještě u p. Františka Rachoty čp. 22, u p. Mešejdy Josefa čp. 15 a u p. Donta Františka čp. 19 rolníků v Malém Blsku, kde dnes ještě staré dřevěné stavení stojí, jedno proti druhému více méně opravený. Dále je zde provedeno několik novostaveb. Z ostatních pak mnoho přestavěno hned po velkém ohni v roce 1869 v měs. dubnu.

Starostové od paměti

Dle paměti sousedů starších v Bílsku býval jenom radní, neb starosta byl v obci Chlumu a zastupitelstvo z obcí Libonice, Chlum a Bílsko. Poslední radní z Bílska za poměru těch byl Dont Jan. Za ním starostou již Rytíř Jan v čísle 4., dále Rydl Josef čp. 4, dále Kolář Jan čp. 1., dále Šimon Václav v čp. 13., dále Jaroš Josef čp. 24, za ním Končický Josef, opět na to Kolář Jan, dále Čížek František hostinský v čp. 17, dále Dont František čp. 9., dále Šorm František čp. 8. zvolený v r. 1919 a v r. 1923 zvolen byl Jón Josef čp. 3 na čtyři roky.

Služné do války pp. starostu činilo dřívější leta 50 zl. r. m. neb 100 Kč.

Do voleb v roce 1946 předsedal MNV pan Josef Jón. Po volbách se stal předsedou MNV p. Cinkejs, náměstek p. Rutrle.

Po únorových událostech v roce 1948 byl zvolen nový národní výbor. Předsedou se stal J. Šádek.

V roce 1950 zvolen předsedou A. Caldr, místopředsedou Jos. Valenta.

V roce 1954 zvolen předsedou J. Končický, tajemníkem V. Kvasnička.

V roce 1960 zvolen předsedou J. Končický, tajemníkem M. Munzarová.

27. 11. 1963 proběhla mezi občany podpisová akce za sloučení národních výborů – Bílsko s Dobrou Vodou. Většina obyvatel se vyslovila pro sloučení. V roce 1964 se konaly volby již v Dobré Vodě, kde měli občané Bílska své zástupce. Předsedou byl zvolen V. Špůr z Hořic a tajemníkem J. Vaněk z Dobré Vody.

V roce 1982 byl ustaven Občanský výbor, jehož předsedou se stal K. Rachota..

V roce 1990 se občané Bílska usnesli, že v listopadových volbách se obce opět rozdělí, že se vytvoří samostatný obecní úřad, jako tomu bylo do sloučení s Dobrou Vodou v roce 1964. Po 26 letech se připravovaly vlastní volby a starostou obce byl zvolen K. Rachota, místostarostou J. Zbytečný šéf zbytečné strany. V následujících volebních obdobích 1995-1998 a 1999-2002 zůstalo obsazení funkcí nezměněno. Ve volbách v roce 2002 byla starostkou zvolena H. Rozsévačová, místostarostou K. Rachota. Ve volbách v roce 2006 byla starostkou zvolena H. Rozsévačová, místostarostou R. Rachota. Ve volbách v roce 2010 byla starostkou zvolena H. Rozsévačová a místostarostkou L. Kramářová.


Rozvoj obce

V roce 1927 – 1928 byl v obci zaveden telefon. Prvně umístěn byl v hostinci p. Františka Šafránka v zadní místnosti. Později přemístěn byl do Naivirtového hostince.

V roce 1929 obec zakoupila mostní váhu od společných majitelů asi 8 sousedů za 1.000.- Kč.

V roce 1950 zřízeno veřejné osvětlení.

V roce 1963 bylo opraveno veřejné osvětlení a začal se svážet materiál n stavbu požární nádrže s cílem později proměnit nádrž na koupaliště.

V letech 1965 a 1966 se pracovalo brigádně na vodní nádrži – cena činila 19 598,38 Kčs. Druhou velkou akcí byla kanalizace, na které občané odpracovali 2 653 brigádnických hodin.

V roce 1969 bylo opraveno veřejné osvětlení za 8 000.-- Kčs.

V roce 1971 byla opravena budova Kampeličky.

V roce 1973 se občané dali do oprav chodníků a odpracovali 692 brigádnických hodin, opravy pokračovaly do roku 1975.

V roce 1974 byl vodovod v Bílsku převzat podnikem Východočeské vodovody a kanalizace. Za 4 750 Kčs. Na veřejné výbojkové osvětlení bylo dáno 138 tisíc Kč.

V letech 1978-1979 se opravovalo pohostinství. Jednalo se o celkovou vnitřní opravu, hostinské místnosti, kuchyně, koupelny, sociální zařízení přistavováno do dvora. Zahájena I. etapa výstavby vodovodu, ve které se počítá s hlavním rozvodem a s jednotlivými přípojkami domů. Ve II. etapě by měl být postaven vodojem a čerpací stanice. Dle rozpočtu má být prostavěno 352 tisíc Kčs, hodnota díla se počítá 675 tisíc korun.

V roce 1981 začala II. etapa výstavby vodovodu a tou byla hrubá stavba a zastřešení čerpací stanice. Odpracovalo se mnoho brigádnických hodin. Budování pokračovalo i v roce 1982, stavba čerpací stanice byla dokončena. Náklad v tomto roce činil 191 tisíc korun, bylo odpracováno 912 brigádnických hodin (od začátku prací již 2 462 hodin).

V roce 1983 dokončen vodojem v hodnotě 202 tisíce korun, zbývá dodělat oplocení.

V roce 1984 byla dokončena dlouhodobá akce Z – vodovod, kdy bylo odpracováno 5 549 brigádnických hodin. V Malém Bílsku vybudovány chodníky.

1987 – osm roků se pracovalo, než byl kolaudačně předán vodovod do užívání občanům.

V roce 1991 byla na budově obecního úřadu provedena oprava střechy, oplechování, výměna okapů, malování. Opravuje se hostinec. V Malém Bílsku se provedla údržba rybníka a opravil se rozvod elektřiny za 31 tisíc korun.

V roce 1992 byl předán vodovod společnosti VaK Jičín: vodovod není obecní, ale skupinový, výhledově budou napojeny Lískovice.

V roce 1993 bylo položeno 16 m rour na zatrubnění části potoka u Švůgerových.

V roce 1996 byly na místním koupališti opraveny hráze, vybetonován přívod vody, v Malém Bílsku vybudován hlavní řad vodovodního rozvodu, ve Velkém Bílsku provedena kabelizace elektřiny a nové veřejné osvětlení v návsi za 197 543 Kč, zároveň položen telefonní kabel.

V roce 1997 opravena obecní stodola za 134 800 Kč, pokračováno v kabelizaci obce, dokončen vodovod v Malém Bílsku za 101 681 Kč. V obci zahájil provoz v motorestu J. Dvořák.

V roce 1998 opravena silnice v Malém Bílsku za 339 896 Kč a v následujícím roce nástřik silnice za 78 567 Kč.

V roce 1999 byla provedena oprava přívodu vody na koupaliště za 18612 Kč, generální oprava kampeličky (elektroinstalace, přívod vody, malování), kabelizace elektřiny a nové veřejné osvětlení při hlavní silnici za 393 096 Kč, osvětlení koupaliště.

V roce 2000 – 2001 se prováděla elektrifikace obecní stodoly.

V roce 2001 byl opraven přívod vody do koupaliště, opravena silnice v návsi za 20 446 Kč, v obecní stodole provedeny zednické práce, vysázeno 400 ks zeleně při hlavní silnici za 15 505 Kč.

Z mikroregionu Podchlumí byla přidělena dotace na nákup počítače na obecní úřad a zároveň připojen internet pro veřejnost.

V roce 2003 odbahněn rybník v Malém Bílsku, vybudována nová hráz v celkové hodnotě 178 256 Kč.

V roce 2004 provedena oprava komunikace a dva nástřiky v Malém Bílsku. Byly pořízeny pohlednice obce.

V roce 2005 došlo k opravě jedné čtvrtiny chodníků za 200 000 Kč (obec obdržela dotaci 102 000 Kč), byl schválen územní plán obce.

V roce 2006 pokračovala oprava chodníků za 630 721,-- Kč (obec obdržela dotaci 85 310,-- Kč).

V   roce   2007   byla   provedena   poslední etapa oprav chodníků za
547 269,-- Kč.

Z Programu obnovy venkova byla poskytnuta dotace na nákup zeleně, 10 sad pivních stolů a lavic a 2 zahradní altány.

V roce 2008 byla taktéž poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova na nákup prvků na dětské hříště, 3 laviček a 4 odpadkových košů.

Na kampeličce byla vyměněna střešní krytina za celkovou částku 177 tisíc (poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova 50 000,-- Kč. Bylo vybudováno WC a zpracován projekt na přeměnu půdy obecního úřadu na multifunkční spolkovou místnost. Došlo k opravě obecních cest na návsi. Pro bezpečnost občanů byly zakoupeny dva měřiče rychlosti na silnici I/35.

V roce 2009 poskytnuta dotace z evropských fondů (prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu) ve výši 313 920,-- Kč na opravu Božích muk a Sochy Nejsvětější Trojice. Celkové náklady činily 355 700,-- Kč.

Byla opravena fasáda na Kampeličce, náklady činily 231 621,-- Kč, dotace z Programu obnovy venkova 122 200,-- Kč.

Se zavedením Czech Pointu byla pořízena výpočetní technika za 83 927,-- Kč (poskytnuta dotace 79 837,-- Kč).

V roce 2010 byly z osvětlení u požární nádrže odcizeny 2 ovládací skříně. Byly nahrazeny novými světly v hodnotě 8 000,-- Kč.

Krajská   hygienická   stanice  nařídila  výměnu oken u hlavní silnice,
a tím došlo ke snížení hluku a zlepšení životního prostředí.

V roce 2012 byla provedena generální oprava hasičské zbrojnice. Z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a získali dotaci 380 000,-- Kč, při rozpočtu opravy 800 000,-- Kč.

1. července nastoupila firma p. Valenta na výměnu střešní krytiny. Zvonička byla vyvýšena.

17. července se do práce pustila stavební firma, aby vybourala veškeré příčky, vybetonovala podlahy, vyměnila okna a budovu zateplila. Došlo k opravě fasády.

Došlo k osazení schodiště, byla vyrobena nová vrata, boční vrata byla obložena dřevem.

Pro bezpečnost bylo zabudováno elektronické zabezpečení.

Pan Jiří Kramář věnoval sochu Sv. Floriána, patrona hasičů, kterého instaloval do niky nad hlavními vraty.

V roce 2012 - 2013  došlo na budově obecního úřadu k výměně oken, dveří, podlah, elektroinstalace a především zateplení půdy a vybudování multifunkční místnosti.

Celkové náklady dosáhly 1 200 000,-- a na akci byla poskytnuta dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 450 000,-- Kč.

Obec v roce 2005 zadala projektové kanceláři Regio Hradec Králové zpracování Územního plánu. Návrh studie byl projednán s občany a po začlenění požadavků obce byl 28. 12. 2005 schválen. V letošním roce 2014 bude zahájeno zpracování nového Územního plán opět projektovou kanceláří Regio Hradec Králové.

V roce 2003 byl na základě podnětů, přání, názorů a připomínek občanů zpracován Program obnovy vesnice. V roce 2007 byl občany schválen Plán rozvoje obce na roky 2007 – 2010 a v roce 2012 byl aktualizován.

Rozpočet obce na rok 2013 byl vyvěšen 26. 11. 2012 a po projednání na zasedání zastupitelstva obce 12. 12. 2012 schválen. Rozpočtové příjmy činily 1 407 552,-- Kč a rozpočtové výdaje 2 560 005,-- Kč. Navýšení výdajů nad příjmy bylo způsobeno financováním opravy budovy obecního úřadu. Na tuto opravu byla poskytnuta dotace ze SZIF, která byla proplacena až v roce 2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl zpracován ve výši skutečnosti minulých let. Rozpočtové příjmy byly navýšeny o 450 000,-- (dotace ze SZIF).

 • daňové příjmy 1 079 000,--
 • nedaňové příjmy 80 200,--
 • přijaté dotace 504 400,--
 • příjmy celkem 1 663 600,-
 • výdaje celkem  1 017 500,--
 • přebytek  664 100,--
Přijaté dotace 2004 - 2014

Přijaté dotace 2004 - 2014

rok

název programu

název akce

celk. nákl. v tis.

výše dotace v tis.

2005

POV

územní plán

149

120

2005

POV

chodníky

242

102

2006

POV

chodníky

631

85

2007

POV

stoly, lavice, zeleň

50

35

2008

POV

dětské hřiště, lavičky, koše

90

63

2008

POV

střecha kampeličky

177

50

2009

POV

fasáda kampeličky

246

123

2009

 

CZECH POINT

94

80

2009

SZIF

oprava pomníků

376

 

2012

POV

oprava hasičské zbrojnice

886

380

2013

SZIF POV

multifunkční místnost

787

450

2013

 

územní plán

 

69

celkem

   

3728

1557

Společenský život v obci

Sbor pro občanské náležitosti navštěvuje občany ve věku 60, 65, 70 a pak každý rok s malým dárkem, narozené děti obdrží 1000,-- Kč – v roce 2004 uspořádáno poprvé vítání nových občánků.

Od roku 2000 pořádají hasiči pravidelně Hasičský ples, Maškarní rej pro děti, program ke Dni dětí (soutěže, zájezdy, plavání v bazénu,...), drakiádu, Mikulášskou nadílku.

Vždy 30. dubna je u motorestu vztyčena májka.

V roce 2006 je nejstarší občankou je paní Anna Houžvičková – 91 let

nejmladší občankou je Anežka Trojanová – ½ roku

V roce 2006 se poprvé konal Sjezd rodáků a přátel obce.

U příležitosti sjezdu byly vydány pamětní medaile a odhalen pomníček.

V roce 2007 (7. 10. 2007) je nejstarší občankou paní Anna Houžvičková - 92 let a nejmaldším občanem Jakub Holubička - 1 měsíc.

Vítání občánků proběhlo 28. 9. 2007. Přivítáni byli: Anežka Trojanová (nar. 24. 11. 2005), Katka Jonáková (nar. 14. 12. 2006), David Procházka (nar. 18. 6. 2007) a Jakub Holubička (nar. 30. 8. 2007).

Obec žije bohatým kulturním a společenským životem.

Rok začíná tradičně obchůzkou tří králů.

Pravidelně v únoru se koná Ples hasičů a Maškarní rej pro děti se soutěžemi a oceněním nejlepších masek.

O Velikonocích pořádají hasiči velikonoční turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastňují nejen občané naší obce, ale i občané z okolních obcí a z Hořic.

30. dubna je u obecního úřadu vztyčena májka a večer se občané sejdnou u vatry, aby zde oslavili svátek čarodejnic.

Ke Dni děti nastuduje místní ochodnický spolek „Blsko“ pohádku. Tato divadla v obecní stodole se těší velké oblibě i občanů ze soudesních obcí. Vždy je připraveno občerstvení, které připraví místní ženy, a následuje oblíbená diskotéka.

V srpnu se občané scházejí na Sousedském posezení opět s prezentací místních ochotníků, kteří zopakují pohádku nebo připraví hru pro dospělé. Nechybí občerstvení a hudba k tanci a poslechu.

V září hasiči pořádají hasičskou soutěž Memoriál Václava Kopeckého.

V říjnu je na louce za požární nádrží drakiáda s oceněním nejhezčích doma vyrobených draků, nejdéle a nejvýše létajících draků.

Na začátku adventu rozsvěcíme při zpívání koled vánoční stromek, podáváme vánoční punč a zdobené perníčky. Na Mikuláše obchází děti v obci Mikuláš, Čert a Anděl.

O vánočních svátcích je opět pořádán turnaj ve stolním tenisu.

Slavnostně vítáme nové občánky do naší obce.

V roce 2011 jsme u příležitosti 625. výročí první zmínky o obci uspořádali druhý sjezd rodáků, v této tradici budeme pokračovat každých 5 let.

V obci aktivně pracuje Sbor dobrovolných hasičů. Jejich činnost každoročně začíná pořádáním hasičského plesu. V dubnu provádějí sběr železného šrotu a čistí požární nádrž. V květnu se účastní okrskové soutěže hasičů, v létě připravují pro občany sousedské posezení s občerstvením a hudbou. V září organizují hasičskou soutěž  Memoriál Václava Kopeckého za účasti družstev celého okrsku. Jedná se o požární útok s příjezdem a netradiční štafetu. Celoročně se podílejí na společenském životě v obci, zúčastňují se akcí při údržbě a zvelebování obce.

V roce 2007 byl k 100. výročí uvedení první divadelní hry založen ochotnický divadelní spolek „Blsko“. Tento spolek se v roce 2008 zaregistroval na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení. V obecní stodole bylo vybudováno nové jeviště, aby vzniklo lepší zázemí pro herce a pohodlné hlediště pro diváky. Z počátku byla každý rok nastudována jedna pohádka ke Dni dětí a hra na Sousedské posezení. V posledních letech je z časových důvodů uvedena jen jedna nová hra. Ochotníci předvádějí své umění i v soudesních obcích (Lískovice, Milovice, Chodovice, Chomutice, Třebnouševes). Dvakrát vystupovali na Divadelním festivalu v Miletíně a v letošním roce na Dětské divadelní sobotě v Chocni. V místní stodole shlédli diváci již 10. premiéru.

V obci se vydává jedenkrát ročně Obecní zpravodaj, kde se občané seznamují s děním v obci, s programy zasedání zastupitelstva obce, činností hasičů. Je zde příloha, ve které je opisována kronika obce.

U příležitosti I. sjezdu rodáků byla vydána informativní brožura a pamětní mince.

Na II. sjezdu si mohli účastníci zakoupit čokoládovou medaili vyrobenou místostarostou Lenkou Kramářovou. Obec vlastní pohlednice, kronikářem z Dobré Vody je vedena kronika. Na obecním úřadě a v informačním centru lze zakoupit turistickou vizitku. Z půdy obecního úřadu vznikla multifunkční místnost pro pořádání malých společenských akcí, přednášek, seminářů a instalování výstav.

Na podporu činnosti spolků obec uvolňuje finanční prostředky, poskytuje prostory a mobiliář k pořádání akcí. Podílí se na propagaci jejich činností a pomáhá při organizaci.

O všech akcích jsou občané informování na webových stránkách, kde je i fotodokumentace.

Dne 1. května 2008 zahájilo činnost informační středisko u pana Kramáře, č.p. 36, které propaguje nejen obec Bílsko u Hořic, ale celý Mikroregion Podchlumí.

Rok 2014 - Ves Bílsko u Hořic se poprvé připomíná v r. 1386, tzn. že v roce 2014 si připomene  628 let od jejího vzniku. Obec stárne, převažují zde obyvatelé důchodového věku, v produktivním věku evidujeme 58 občanů.

V současné době je v obci trvale přihlášeno 111 občanů, z toho

 • dětí do 6 let 2
 • dětí do 18 let 13
 • žen 59
 • mužů 52

Nejstarším občanem je Miloslav Smetana – 92 let, a nejmladším Lucie Procházková – 2 roky.

nahoru

Projekty